Bu çalışmanın temelinde, daha sonra "Kefalet Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Işığında Bağımsız Garanti Sözleşmeleri" başlığı altında Türkçe'ye tercüme ettiğim doktora tezim "Les garanties indépendantes examinées à la lumière des règles relatives au cautionnement" yer almaktadır. Çalışmada, doktora tez çalışmamdan farklı olarak, artık Türk Hukuku'nda çok detaylı bir şekilde incelenmiş olan kefalet sözleşmesine yer vermekten vazgeçilmiş ve her geçen gün uygulama alanı artan ICC'nin URDG 758 kuralları ile karşılaştırmalı olarak bağımsız garanti sözleşmeleri üzerinde durulmuştur. Uygulamacıların sorularına kolayca cevap bulabilmeleri amacıyla da, ICC'nin anılan kuralları ile ilgili açıklamalara kitabın farklı yerlerinde tekrar yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

§1 Bağımsız Garanti Kavramı ve Bağımsız Garantinin Teminatlar Arasında Yeri

§2 Bağımsız Garanti Sözleşmesinin Kısa Bir Tarihçesi

§3 Tanım, Genel Bilgiler ve Uygulama Alanı
I. Tanım ve Genel Bilgiler
II. Uygulama Alanı

§4 Bağımsız Garanti Tiplerinden Bazıları
I. Sürenin Belirli Olup Olmamasına Göre Yapılan Ayrım
II. Konularına Göre Yapılan Ayrım
III. İkinci Bankanın Devreye Girmesine Göre Yapılan Ayrım
IV. Ödeme Talebinin Şekline Göre Yapılan Ayrım

§5 Sözleşmelerin Tarafları Arasındaki Hukuki İlişkiler
I. Muhatap ve Lehtar Arasındaki İlişkiler
II. Garanti Veren ile Lehtar Arasındaki İlişkiler
III. Garanti Veren ile Muhatap Arasındaki İlişkiler

§6 Bağımsız Garanti Sözleşmesinin Özellikleri
I. Ekonomik İşlevi
II. Kural Olarak Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması
III. İkinci Derece (Tali) Bir Borç Doğuran Sözleşme Olması
IV. Şarta Bağlı Borç Doğuran Sözleşmeler
V. Asıl Sözleşmeden Bağımsız Bir Borç Doğuran Sözleşme Olması
VI. Soyut Borçlar Yaratan Sözleşme Olmaması

§7 Garanti Sözleşmesinin Benzer Hukuki Kurumlar ile Farkları
I. Kefalet Sözleşmesi ile Farkları
II. Borca Katılma ile Farkları
III. Diğer Bazı Hukuki Kurumlar ile Farkları

§8 Garanti Sözleşmesinin Şekli ve Geçerlilik Koşulları
I. Genel olarak
II. Şekil Kurallarına Uyulmuş Olması
III. Garanti Verenin Ehil Olması
IV. Kanunun Emredici Hükümlerine ve Ahlaka Aykırılık Bulunmaması
V. Sözleşme Konusunun İmkansız Olmaması
VI. İrade Sakatlığı ve Aşırı Yararlanma Bulunmaması

§9 Garanti Verenin Muhataba Karşı Ödeme Yükümlülüğü ile İlgili Bilgiler
I. Genel Olarak
II. Garanti Verenin Borcunun Kural Olarak Bir Miktar Para Ödeme Borcu Olması
III. Garanti Verenin Borcunun Kapsamı
IV. Garanti Verenin Borçlu Olduğu Miktarda İndirim
V. Garanti Verenin Sorumluluğunun Gerçekleşmesinin Şartları

§10 Garanti Verenin Lehtara Karşı Borçları
I. Genel Olarak
II. Muhataba Garanti Verme Borcu
III. Garanti Borcunu Bizzat İfa Etme Yükümlülüğü
IV. Lehtarın Direktiflerine Uygun Davranma Borcu
V. Lehtara Tavsiyede Bulunma Borcu
VI. Lehtarı Bilgilendirme Borcu
VII. Garantiden Doğan Borcun Ödenmesi Talep Edildiğinde Talep Şartlarının Gerçekleştiğini ve Gereken Belgelerin İbraz Edildiğini (Uygun Ödeme Talebi Yapıldığını) İnceleme Borcu
VIII. Ödeme Talebinin Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Etmesi Halinde Ödeme Yapmama Borcu

§11 Garanti Verenin Muhatap Nezdindeki Hakları
I. Muhataba Karşı İtiraz ve Def'i İleri Sürme Hakkı
II. Muhatabın Garanti Veren Karşısındaki Borçları ve Ödevleri

§12 Garanti Verenin Lehtar Nezdindeki Hakları
I. Genel olarak
II. Garanti Verenin Rücu Hakkı
III. Lehtarın Garanti Verene Karşı Borçları

§13 Garanti Sözleşmesinin Sona Ermesi
I. Asıl Borcun Sona Ermesinin Garanti Sözleşmesine Etkisi
II. Garanti Borcunun Sona Ermesi

§14 Taraf Değişiklikleri ve Bu Değişikliklerin Garanti Sözleşmesine Etkisi
I. Alacağın ve Sözleşmenin Devri
II. Borcun Nakli

TALEP GARANTİLERİ İLE İLGİLİ BİRÖRNEK KURALLAR (URDG) 758

BİBLİYOGRAFYA