Tüzel kişilerin toplumsal hayattaki önemi ve tüzel kişilere yönelik kişilik hakkı ihlalleri giderek artan bir seyir izlemektedir. Konunun teoride ve uygulamada taşıdığı öneme rağmen şimdiye kadar Türk hukukunda monografik bir eser şeklinde ele alınmamış olması, doktora tez çalışması olarak bu alanın tercih edilmesinde en önemli etken olmuştur. Nitekim Türk Medeni Kanunu'nun kişilik hakkını koruyucu düzenlemelerinin çerçeve hüküm niteliği taşıması, mevzuatın değişen toplumsal yapıya ve ihtiyaçlara cevap vermesini sağlamakla beraber, uygulamada karşılaşılabilecek birçok sorunun çözülmesini uygulamaya ve doktrine bırakmaktadır. Bu çalışma da esas olarak, tüzel kişilerin kişilik hakkı sahipliğinin teorik altyapısının araştırılmasını ve kişilik hakkına ilişkin düzenlemelerin tüzel kişiler kapsamında uygulanmasının taşıdığı özelliklerin ortaya koyulmasını amaçlamaktadır.
Çalışmada ilk olarak, tüzel kişi ve kişilik hakkı kavramlarına ilişkin genel esaslar aktarılmaya ve tüzel kişilerin kişilik hakkı sahipliğinin yasal dayanağının tespitine çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, tüzel kişilerde kişilik hakkının içeriğini oluşturabilecek başlıca değerler ayrı ayrı ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, belirtilen bu kişisel değerlere yönelik müdahalelerin hangi şartlarda ortaya çıkabileceği ve ihlal durumunda başvurulabilecek yasal yolların neler olduğu inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmanın bütününde, kişilik hakkına yönelik korumanın tüzel kişiler özelinde uygulanmasının taşıdığı farklılıklar detaylı olarak incelenmiş, diğer noktalarda ise kişilik hakkının korunmasına ilişkin genel esaslar ve önemli tartışmalar aktarılmakla yetinilmiştir.

Önsöz'den