Bu kitabın yazılmasının amacı; öncelikle, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin insan hakları hukukunda nasıl değerlendirildiğinin aşamalı gelişiminin anlatılmasıdır. Ev içi şiddetin önlenmesinin yasal bir çerçeveye kavuşması, radikal feminist teorideki kamusal/ özel alan tartışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Uluslararası pozitif insan hakları hukukundaki gelişmeler ise; tarihsel seyrinde tedrici şekilde ilerlemiştir. Ev içi şiddetin önlenmesi ve bertaraf edilmesinin hukuki bir çerçeveye kavuşmasında bir dönüm noktası olan İstanbul Sözleşmesi; çalışmanın ikinci bölümünün başlangıç noktası olarak alınmıştır. Çalışmanın asıl ortaya koymak istediği konu ise; İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un uygulama açısından değerlendirildiği bölümdür. Yasal çerçevenin birkaç eksik dışında uluslararası standartlarla büyük ölçüde uyumlu olduğu ulusal hukuka rağmen Türkiye'de kadına yönelik şiddetin bu denli yüksek boyutta olmasının sebebi, eşitliği kabul etmek istemeyen ataerkil zihniyetin uygulamada gösterdiği dirençten kaynaklanmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE UZANAN SÜREÇ
I. KAVRAMLAR
A. Kadına Yönelik Şiddet/ Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
II. FEMİNİST TEORİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
A. Kamusal Alanda Eşitlik Talebi
B. İkinci Dalga Feminizm
III. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN İNSAN HAKKI İHLALİ OLDUĞUNUN KABULÜNE İLİŞKİN TEDRİCİ GELİŞİM
A. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
B. Bir Dönüm Noktası Olarak CEDAW Komitesi 19 No'lu Tavsiye Kararı
IV. İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ'NİN KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDET KONULU KARARLARI

İKİNCİ BÖLÜM
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI KANUN
I. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
A. İstanbul Sözleşmesi'nin Amacı, Kapsamı ve Tanımları
B. İstanbul Sözleşmesi'ne Taraf Devletin Yükümlülükleri
C. İzleme Mekanizması
II. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin Türkiye Hukukundaki Yeri ve Etkisi
B. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
SONUÇ

KAYNAKÇA
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE DAİR AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN