Son yüzyılda gördüğümüz en bulaşıcı salgınla karşılaştığımız, sevdiklerimizi yitirdiğimiz, işyerlerimizin kapalı kaldığı ve evlerimize hapsolduğumuz 2020 yılı tüm Dünya'da ve Türkiye'de çok kötü bir yıl olarak hatırlanacak. Ancak Covid-19 salgınının tüm bu etkilerine uyum sağlayarak yaşamayı sürdüğümüz bu süreçte, tüm olumsuzluklara karşın, Hukuk Postası 2020 kitabımızı sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Hukuk Postası 2020'de Covid-19'un hukuk hayatına etkilerini ele aldığımız farklı makalelerimiz de yer alıyor. Covid-19'u şirketler hukuku, rekabet hukuku, kira sözleşmeleri, tahkim, iş hukuku, spor hukuku ve vergi hukuku açısından inceledik. Ticaret hukuku alanında toplam 13 makaleye yer verdik. Rekabet hukukunda toplam 11 makale yayınlıyoruz. GAR 100'de listelenen büromuzun önemli uzmanlık alanlarından biri olan tahkim konusunda da toplamda 12 makale yayımladık. Sermaye piyasası hukuku alanında da çok önemli yasal düzenlemeler yapıldı. İmtiyazların kaldırılmasına ilişkin esaslar tebliği, önemli nitelikte işlemler ve ayrılma hakkı tebliği, borçlanma aracı sahipleri kurulu tebliği, ayrı ayrı makalelerin konusu oldu. Bunları farklı makalelerde ele aldık. Ayrıca sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmelerini irdeledik. Medeni usul hukukunda bir yandan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikleri tartıştık, diğer yandan iki önemli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararını inceledik. Vergi hukuku açısından ise vergi mevzuatındaki önemli gelişmeleri, şirketlerin kendi paylarını iktisabında stopaj uygulamasını, özel tüketim vergisini, kısmi bölünmede sermaye azaltımının vergilendirilmesini, vergiye uyumlu mükellef indirimini, kaydi altın ve BSMV konularını inceledik. Bu yıl da spor hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, bilişim hukuku ve kişisel verilerin korunması alanlarında güncel konuları ele aldık. Ayrıca Çalışanların WhatsApp yazışmalarının delil niteliği ve enerji hukukundaki güncel gelişmeler gibi ilgi uyandıran konuların üstünde durduk. Hukuki Gelişmeler bölümünde 2020 yılı içinde kabul edilen milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler, Rekabet Kurulu kararları, enerji hukuku mevzuatındaki önemli gelişmeleri ve belli başlı konularda verilen yargı kararlarını ele aldık. 2020 çeşitli yasal düzenlemeler açısından zengin bir yıl oldu. Bu bölümün, önemli hukuki gelişmeleri derleyerek esaslı bir özet sunduğuna inanıyoruz.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

TİCARET HUKUKU
MTO'dan Güncelleme: MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020
Fiziki Yönetim Kurulu Toplantılarına İki Alternatif: Elden Dolaştırma Yöntemi ve Elektronik Toplantılar
Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Batıl Kararları
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Kullanılma Usulü
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Şirketin Kendi Paylarını Edinmesinde Çeşitli Pay Sahipliği Hakları
Sermaye Şirketlerine Getirilen Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları ve İstisnaları
Limited Şirket Müdürlerinin Kanuni Sorumluluğu
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Çekte İbraz ve Mücbir Sebep
Türk Hukukunda Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi
Türk Hukukunda Gemi Rehni

SERMAYE PİYASASI HUKUKU
İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği
Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği
Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan Teminat Sözleşmeleri
Türk Hukukunda Bitcoin'in Yeri

BORÇLAR HUKUKU
Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem
Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması
Banka Kartları ve Kredi Kartı Çıkaran Kuruluşlar ile Kart Hamilleri Arasındaki Sözleşmelerin Şekli ve Yeni Düzenleme

REKABET HUKUKU
COVID 19 Salgının Türk Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Teşebbüslerin Uluslararası Mevzuata Uyum Yükümlülüğü ve Rekabet Kurumu'nun Veri Erişim Talebi
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Rekabet Kurulu'nun Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuzu
Rekabet Hukuku Soruşturmalarında Sunulan Taahhütler Türkiye ve Avrupa Birliği Uygulaması
Rekabet Kurulu Kararlarının Kesinleşmesinin Tazminat Davalarında Bekletici Mesele Yapılması
Rekabet Kurulu Banka ve Finansal Kuruluşlara Eksik Bilgi ve Belge Sundukları Gerekçesiyle Ceza Verdi
Rekabet Kurulu'nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Kurulu'nun Yumurta Üreticileri Kararı Işığında Kartel İddialarındaki İspat Standardı
Sahibinden.com Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi

TAHKİM
COVID-19'un Tahkime Etkisi
2021 MTO Tahkim Kuralları
2020 LCIA Kuralları
Tahkimde Gönüllü Belge İbrazı: Kara Avrupası Yaklaşımı
ICSID'den Hakemler İçin Yeni Etik Standartlar
İsviçre Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
Acil Durum Hakemi Yargılamalarına İlişkin MTO Raporu
İki Prosedürün Hikayesi: Tahkim ve İflas
Blok Zinciri, Akıllı Sözleşmeler ve Tahkim
Zorunlu Arabuluculuk Sürecinde Tahkim Anlaşmasının Değerlendirilmesi
805 Sayılı Kanun ve Tahkim Anlaşmasının Türkçe Yapılması Zorunluluğu Hakkında İstanbul BAM Kararları
Enka v. Chubb: Tahkim Anlaşmasına Uygulanacak Hukuk

MEDENİ USUL HUKUKU
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Yapılması Planlanan Önemli Değişiklikler
Türk İspat Hukukunda Delil Sözleşmesi
Zamanaşımına Uğrayan Bonodaki Vade Tarihinin Temerrüde Esas Alınmayacağına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Işığında Avukatlık Kanunu Uyarınca Vekalet Ücretinin Ödenmesinden Doğan Müteselsil Sorumluluk
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Hakkında Önemli Bir Yargıtay Kararı

Yargıtay'dan Belirsiz Alacak Davaları ve Sürpriz Karar Yasağı Hakkında Emsal Bir Karar
Kısmi Davadaki Bilirkişi Raporunun Ek Davaya Etkisine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

VERGİ HUKUKU
Türk Vergi Mevzuatında Mücbir Sebep ve Vergi Uygulamalarına Koronavirüs Etkisi
Şirketlerin Kendi Payını İktisabında Stopaj Uygulaması
Dünden Bugüne Özel Tüketim Vergisi
Güncel Değişiklikler Işığında Sporcuların Vergilendirilmesi
Kısmi Bölünmede Sermaye Azaltımının Vergilendirilmesi
Kaydi Altın Satışları ve BSMV
Güncel Değişiklikler Işığında Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi

İŞ HUKUKU
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Işığında İş Akitlerinde Feshe Bağlanan Cezai Şart
Zorlayıcı Neden Kavramının İş Hukukundaki Etkileri
Türk İşçilerin Yurt Dışında İstihdamı

SPOR HUKUKU
Covid-19 Salgını Futbolu Nasıl Etkiledi: FIFA Kılavuz Prensipleri
Profesyonel Futbolcuların Geçici Transfer Sözleşmesi

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
Marka Lisans Sözleşmesi
Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri
Ticari Sırların Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü

BİLİŞİM HUKUKU
5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Aktörleri
Sosyal Medya Düzenlemesi ile Neler Getirildi?

MUHTELİF
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Muris Muvazaası ile İlgili İlginç Bir Kararı
Fransız Mahkemeleri Türk Mahkemesinin Kararının Tenfizini Reddetti
Çalışanların WhatsApp Yazışmalarının Delil Niteliği Konusunda Yargıtay'ın Görüşü
7257 Sayılı Kanun ile Enerji Piyasasına Getirilen Değişiklikler
Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetler ve Uygulanan Tarifeler

HUKUKİ GELİŞMELER
Önemli Milletlerarası Antlaşmalar
Önemli Cumhurbaşkanı Kararları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları
Kanunlardaki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Yönetmeliklerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Genel Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Diğer Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Rekabet Hukukunda Önemli Mevzuat ve Kararlar
Birleşme ve Devralmalarda Önemli Mevzuat ve Kararlar
Enerji Hukukunda Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

KAVRAM DİZİNİ