Vakıf belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan örgütlenmiş bir mal topluluğudur. Vakıflar genellikle ideal amaçlarla kurulur, toplumsal işlevler yüklenirler. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de vakıfların desteğiyle toplumsal ihtiyaçlar karşılanarak toplumdaki dayanışma güçlenmektedir. Bu kuruluşlar bir yandan yoksunlukla, hastalıklarla mücadeleye katılarak toplumda fırsat eşitliğinin sağlanmasına hizmet edebilir; bir yandan da bilim, sanat, eğitim-öğretim alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunabilir. Vakfın hedeflerine bağlı olarak belirlenen amacına erişebilmek için öngörülen faaliyetler ile elindeki mal varlığı vakıftan vakfa değişir. Bu açıdan bakıldığında, her vakıf kendine özgü yapısına uygun bir örgütlenmeyle amacına erişebilir. Bu incelemenin hedefi de vakfın örgütlenmesi ve işleyişini ilgilendiren temel esasları, bu alandaki tartışmaları eleştirel bir açıdan gözden geçirip yorumlamak, vakıf tüzel kişiliğinin sınırları ile örgütlenme özgürlüğünün çerçevesini kanun kapsamı içinde çizmektir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
VAKIF KAVRAMI, VAKFIN ESASLARI VE KURULUŞU
I. Vakıf Kavramı
A. Genel Olarak
B. Vakıfların Tarihi Geçmişi
1. İslam Hukukunda ve Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Vakıflar
2. Cumhuriyet Döneminde Vakıflar
II. Vakfın Esasları
A. Vakfın Amacı
1. Genel Olarak
2. Vakfın Amacı Sürekli ve Belirli Olmalıdır
3. Amacı Belirleme Özgürlüğünün Sınırları
B. Mal Varlığı
1. Genel Olarak
2. Vakfedilecek Mal Varlığı Değerleri
3. Vakfa Özgülenen Mal Varlığı Değerlerinin Kazanılması
C. Örgütlenme
1. Genel Olarak
2. Türk Hukukundaki Üyeli Vakıf Sorunu
III. Vakfın Kurulması
A. Vakıf Kurma İşlemi
1. Hukuki Niteliği
2. Vakıf Kurma İşleminin Geçerlilik Şartları
B. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması ve Tescili

İKİNCİ BÖLÜM
VAKFIN EHLİYETİ VE ÖRGÜTÜ
I. Vakfın Ehliyeti
A. Vakfın Hak Ehliyeti
1. Genel Olarak
2. Hak Ehliyeti Vakfın Amacıyla Sınırlı Mıdır?
B. Vakfın Fiil Ehliyeti
1. Vakıfta Organ Kavramı
2. Vakfın Organsız Kalmasının Hukuki Sonuçları
3. Fiil Ehliyetinin Kapsamı
4. Vakıf ile Organ Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği
II. Vakfın Örgütü
A. Yönetim Organı
B. Yönetim Organının Belirlenmesi ve Göreve Başlaması
C. Yönetim Organının Görevinin Sona Ermesi
D. Yönetim Organının Görevini İcra Etmesinin Esasları
1. Yönetim Organının Yetkileri
2. Yönetim Organının Hakları
3. Yönetim Organının Görevleri
4. Yönetim Organının Vakfa Karşı Genel Borçları
5. Yönetim Organının Sorumluluğu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKFIN İŞLEYİŞİ
I. Vakıf Senedi
A. Hukuki Niteliği
B. Vakıf Senetlerinde Vakfedenin Özgürlük Alanı
1. Genel Olarak
2. Vakfedenin Özgürlük Alanının Sınırları
C. Vakıf Senedinin Zorunlu Unsurları
1. Genel Olarak
2. Vakfın Amacı
3. Vakfın Mal Varlığı
4. Vakfın Örgütü ve Yönetim Şekli
5. Vakfın Adı
6. Vakfın Yerleşim Yeri
D. Senetteki Eksikliklerin Tamamlanması
1. Senedin Tamamlanmasının Genel Özellikleri
2. Senedin Tamamlanması ile Değiştirilmesi Arasındaki İlişki
E. Vakıf Senedinin Yorumlanması ve Senede Tamamlayıcı Yorum Getirilmesi
F. Vakıf Senedinin Değiştirilmesi
1. Vakfedenin Senet Değişikliği Konusundaki Özgürlüğü
2. Amacın Değiştirilmesi
3. Vakfın Örgütlenmesinin ve İşleyişinin Değiştirilmesi
4. Vakfın Mal Varlığının Değiştirilmesi
5. Esaslı- Esaslı Olmayan Değişiklik Kavramları ve Türk Hukukundaki Durum
II. Yönetmelikler
A. Genel Olarak
B. İsviçre'de Yönetmeliklerin Uygulama Alanı
C. Türk Hukukunda Yönetmeliğin Uygulama Alanı
III. Yönetim Organının Kararları
A. Genel Olarak
B. Kararın Hukuki Niteliği
C. Vakfedenin Karar Alma Süreciyle İlgili Olarak Düzenleme Özgürlüğü
1. Genel Olarak
2. Oylamaya İlişkin Hususların Düzenlenmesi
D. Yönetim Organının Aldığı Kararların Geçersizliği
1. Geçersizlik Halinde Uygulanacak Hükümler
2. Kararların Geçersizlik Sebepleri ve Bunun Sonuçları
SONUÇ

KAYNAKÇA