İş sağlığı ve güvenliği günümüzde pek çok lisans ve lisansüstü programında bağımsız ders olarak okutulmaktadır. Bu da sadece iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir mevzuat ihtiyacını hissettirmiştir. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler sadece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanunu'nda yer almamaktadır. Nitekim bu alana ilişkin olarak diğer kanunlarda da düzenlemeler bulunmaktadır. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine yer verilmesi uygun görülmüştür. Öte yandan işverenin iş sağlığı ve güvenliği alma yükümünün çerçevesinin belirlenmesinde ve somutlaştırılmasında tali mevzuatın da büyük önemi bulunmaktadır. Tali mevzuat kapsamında ilgili yönetmelik ve tebliğlere konularına göre sınıflandırma yapılarak yer verilmiştir. Yönetmeliklerin bazılarının çok sayıda eki de bulunmaktadır. Derlemenin sayfa sayısını artırmamak ve kullanışlı olmasını sağlamak için sadece gerekli görülen eklere yer verilmiş, yer verilmeyen eklerin ise başlığı zikredilerek atıf yapılmıştır. Kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulmasında uluslararası normlar da büyük önem taşımaktadır. Bunlardan başlıca Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu sözleşmelerin ILO Türkiye Ofisi tarafından yapılan çevirileri esas alınmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Tozla Mücadele Yönetmeliği

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

ILO SÖZLEŞMELERİ

155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

42 No'lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

115 No'lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi