Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki bir sinema eserinin meydana getirilmesinden kamuya aktarılmasına dek birçok kişiyle çok sayıda sözleşme kurulması gerekir. Sinema eserini icra eden oyuncu ve ortaya koyduğu sermayesi ile sinema eserinin sahiplerini, icracı sanatçılarını ve diğer ekibi bir araya getiren ve bu sayede sinema eserinin meydana gelmesini sağlayan yapımcı arasında kurulan oyuncu sözleşmesi de bu sözleşmelerden biridir. Çalışmamızda, kanuni bir düzenleme bulmayan oyuncu sözleşmesinin, uygulamadaki görüntüsü nazarında, genel hatlarıyla ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda birinci bölümde öncelikle taraflar arasındaki hukuki ilişki incelenmiş ve oyuncu sözleşmesi kavramı, sözleşmenin hukuki niteliği ve unsurları, sözleşmeye uygulanacak hükümler, sözleşmenin şekli ve sözleşmenin benzer sözleşmelerden farkları ele alınmıştır. İkinci bölümde oyuncu ve yapımcının borçları incelendikten sonra nihayetinde son bölümde, sözleşmenin sona erme sebepleri üzerinde durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Oyuncu Sözleşmesi Kavramı, Oyuncu Sözleşmesinin Unsurları, Oyuncu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Oyuncu Sözleşmesinin Şekli ve Benzer Bazı Sözleşmelerden Ayırt edilmesi
1.1. "Oyuncu Sözleşmesi" Kavramı
1.1.1. Sözleşmenin Konusu
1.1.2. Sözleşmenin Özellikleri
1.1.3. Sözleşmenin Tarafları
1.2. Oyuncu Sözleşmesinin Unsurları
1.2.1. Oyuncunun Sinema Eserini İcra Etmesi
1.2.2. Mali Hakların Devri ya da Kullanma Yetkisinin Bırakılması
1.2.3. Ücret
1.3. Oyuncu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler
1.3.1. Genel Olarak
1.3.2. İsimsiz Sözleşmeler
1.3.3. Oyuncu Sözleşmesinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler ve Görüşlerin Değerlendirilmesi
1.3.4. Oyuncu Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler
1.4. Oyuncu Sözleşmesinin Şekli
1.5. Oyuncu Sözleşmesinin Benzer Bazı Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi
1.5.1. Mali Hakların Devrine ya da Hakların Kullanım Yetkisinin Devrine İlişkin Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi
1.5.2. Eser Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi
1.5.3. Hizmet Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi
1.5.4. Vekalet Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi
1.5.5. Film Yapım Sözleşmesinden Ayırt Edilmesi
1.5.6. Sinema Eserinin Eser Sahipleri ile Yapılan Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi

İkinci Bölüm
Oyuncu Sözleşmesinde Tarafların Borçları
2.1. Oyuncunun Borçları
2.1.1. Oyuncunun Sinema Eserini İcra Etmesine İlişkin Borçları
2.1.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan Doğan Mali Haklarının Devri ya da Hakların Kullanma Yetkisinin Devri
2.1.3. Oyuncu Tarafından Devredilen ya da Kullanma Yetkisi Devredilen Mali Hakların ve Tasarruf Yetkisinin Varlığını Tekeffül Borcu
2.2. Yapımcının Borçları
2.2.1. Bedelin Ödenmesi
2.2.2. Oyuncunun Manevi Haklarını Gözetme Borcu
2.2.3. Hakkın Bizzat Yapımcı Tarafından Kullanılması Borcu ve Üçüncü Kişilere Devri İçin İzin Alınması Gereği
2.2.4. Devralınan ya da Kullanma Yetkisi Devralınan Mali Hakları Kullanım Borcu

Üçüncü Bölüm
Oyuncu Sözleşmesinin Sona Ermesi
3.1. Genel Olarak
3.2. Sözleşmenin İkale Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi
3.3. Kararlaştırılan Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.4. Sözleşmenin İptal Edilmesi
3.5. Kusursuz İmkansızlık Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.6. TBK m. 485'e Göre İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkansızlaşması Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.7. Ölüm Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.8. TBK m. 473/I'e Göre Oyuncunun İşe Zamanında Başlamaması veya İşin Vadede Yetişmeyeceğinin Anlaşılması Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.9. TBK m. 484'e Göre Tam Tazminat Karşılığı Sözleşmenin Sona Ermesi
3.10. Mali Haklara İlişkin Anlaşma Sağlanan Sürenin Sona Ermesi veya Mali Hakkın Koruma Süresinin Dolması Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.11. FSEK m. 50/III'e Göre Borç Ödemekten Aciz veya İflas Sebebiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.12. FSEK m. 58 Hükmü Kapsamında Cayma Hakkının Kullanılması Suretiyle Sözleşmenin Sona Ermesi
3.13. Fesih Bildirimi ile (Olağan Fesihle) Sona Ermesi
3.14. Olağanüstü Fesihle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi
Sonuç

Kaynakça