Elinizdeki çalışma, Kamu Hukukçuları Platformu'nun 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi konulu ulusal sempozyumun tam metin bildiri kitabıdır. Teori ve uygulamada belirsizliğini koruyan cumhurbaşkanının işlemlerinin hukuki niteliğini analiz etmek, normlar hiyerarşisindeki yerine ilişkin görüşleri karşılaştırmak ve denetimine ilişkin farklı bakış açılarını tartışmaya açmak acil bir gereklilikti. Sempozyum, kamu hukukunun değişik alanlarından çok sayıda bildiri, yorum ve tartışma çerçevesinde bu gereksinimi karşılamaya çalıştı. Sempozyumda sunulan bildiriler, sempozyum sonrasında verilen ilgili Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınarak bildiri sahipleri tarafından güncellenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ GÜN
18 Ekim 2019

YÜRÜTME ORGANININ ASLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ BAĞLAMINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANAYASAL DÜZENLERDEKİ BENZER İŞLEMLERLE KIYASLANMASI VE TÜRK HÜKÜMET SİSTEMİNE ETKİSİ
Türker ERTAŞ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ HAKKINDA BİR SİYASAL NİTELEME: "YASAMASIZLAŞTIRMA" SÜRECİNİN SON HALKASI
Bülent YÜCEL

TÜRK HUKUKUNDA CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Mutlu KAĞITCIOĞLU

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ SORUNU
Taylan BARIN

OLAĞAN DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ TÜRLERİ VE BUNLARIN İDARİ İŞLEMLERE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA PERDE YASA KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMELERİ
Didem YILMAZ - Ahmet YAYLA

EK. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 2020/4, 2020/5 VE 2020/6 SAYILI KARARLARININ ÇALIŞMA EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Didem YILMAZ

KANUN VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN KARŞILIKLI MAHFUZ ALANLARI MESELESİ
Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

ÇEVRE VE İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ
Sakine Nilüfer BİLGİN

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİYLE KAMU İHALELERİNİN HUKUKİ REJİMİ DÜZENLENEBİLİR Mİ?
Eren TOPRAK

İKİNCİ GÜN
19 Ekim 2019

CUMHURBAŞKANININ TEŞKİLATLANMA KONUSUNDAKİ YETKİLERİ YA DA "PARTHENOGENESİS" OLMAK
Dilşad Çiğdem SEVER

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN YÜRÜTMENİN MAHFUZ DÜZENLEME YETKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Ayhan TEKİNSOY

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİYLE UYUMLU/ÇATIŞAN YEREL YÖNETİM MODELİNİN ANLAMI VE SONUÇLARI ÜZERİNE
Zülfiye YILMAZ

CUMHURBAŞKAN(LIĞ)I İŞLEMLERİNİN UYGULAMADA DENETİMİ VE KANUNSUZ EMİR
Veysel DİNLER

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN YARGISAL DENETİMİNİN ANAYASA YARGISI VE İDARİ YARGI ALANINA ETKİLERİ
Bahadır APAYDIN

Bildiri Sunanların Yorum ve Eleştiriler Üzerine Genel Değerlendirmeleri (Birinci Grup)
Bildiri Sunanların Yorum ve Eleştiriler Üzerine Genel Değerlendirmeleri (İkinci Grup)