Bu kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesiyle birlikte ikinci bası için çalışma gereği doğdu. Kitabın okuyucudan gördüğü bu ilgiden çok mutluyum. 2017 yılındaki ilk basıdan sonra ikinci basıyı yapmamı zorunlu kılan bazı hukuki gelişmeler de yaşandı. Bunların başında 01.01.2020 tarihinde Incoterms® 2020'nin yürürlüğe girmesi geliyor. Incoterms® 2020'yi hazırlayan çalışma grubunun bir üyesi olarak yeni kuralları okuyucuya ulaştırmak benim için bir görev oldu. Özellikle milletlerarası satış ve tahkim alanında pek çok yeni ve ilginç kararlar yayımlandı. Bunları yeni basıya aktardım. Galatasaray Üniversitesi ve Fribourg Üniversitesi'nde verdiğim yüksek lisans ve doktora dersleri sırasında öğrencilerle yaptığım tartışmaları da dikkate alarak kitabın tümünü gözden geçirdim, bazı yeni bölümler ekledim ve bazı bölümleri de genişlettim.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Birinci Kitap
Kaynaklar

Birinci Bölüm
LEX MERCATORIA
I. KAVRAM
II. Hukuki niteliği
III. Lex Mercatorıa'nın Kaynakları
IV. Lex MercatorIa'nın Kapsamı

İkinci Bölüm
UNIDROIT İLKELERİ
I. Genel Olarak
II. Hukuki niteliği
III. Unıdroıt ilkelerinin uygulandığı haller
IV. Unıdroıt ilkelerinin içeriği

Üçüncü bölüm
ICC MODEL SÖZLEŞMELERİ
I. Genel olarak
II. ICC Model Sözleşmelerinin Özellikleri
III. ICC Model Sözleşmelerin Hükümleri

Dördüncü bölüm
TİCARİ TERİMLER (INCOTERMS®)
I. GENEL OLARAK
II. Incoterms®'in Tarihçesi
III. Incoterms® 2020
IV. Terimlere İlişkin Özet Bilgiler

İkinci Kitap
Milletlerarası Ticarette Önemli Sözleşmeler

Birinci Bölüm
SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Birinci Kısım
MİLLETLERARASI SATIŞ HUKUKUNUN YEKNESAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI
I. GİRİŞ
II. İlk Çalışmalar
III. 1964 Tarihli Lahey Sözleşmeleri
IV. Viyana Satım Antlaşması

İkinci Kısım
Milletlerarası Mal Satış Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
(Vİyana Satım Antlaşması)

Birinci Ayrım
VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ GENEL OLARAK TANITILMASI
V. Viyana Satım Antlaşması'na Hakim Olan İlkeler
VI. Yapısı

İkinci Ayrım
VİYANA SATIM ANTLAŞMASININ UYGULAMA ALANI
I. Yersel Uygulama Alanı
II. Maddi Uygulama Alanı
III. Zamansal Uygulama Alanı

Üçüncü Ayrım
Satış Sözleşmesinin Kuruluşu
I. Karşılıklı ve Uygun İrade Beyanları
II. Satış Sözleşmesinin Şekli

Dördüncü Ayrım
Satış Sözleşmesinde Tarafların Borçları ve Aykırılık Durumunda Yaptırımlar
I. Satıcının Borçları
II. SATICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE ALICININ HAKLARI
III. ALICININ BORÇLARI
IV. ALICININ SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞI HALİNDE SATICININ HAKLARI
V. ALICI VE SATICIYA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

İkinci Bölüm
ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
III. ÖZEL ACENTE TİPLERİ
IV. TARAFLARIN BORÇLARI
V. ACENTE İLE MÜVEKKİL ARASINDAKİ İLİŞKİ
VI. ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
VII. ACENTELİK HUKUKUNUN BİRLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MİLLETLERARASI ÇALIŞMALAR

Üçüncü Bölüm
TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ
III. TARAFLARIN BORÇLARI
IV. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Dördüncü Bölüm
FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ
III. TARAFLARIN BORÇLARI
IV. FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Beşinci Bölüm
LİSANS SÖZLEŞMESİ
I. KAVRAM
II. LİSANS SÖZLEŞMESİ
III. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
IV. TARAFLARIN BORÇLARI
V. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
VI. LİSANS SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

Üçüncü Kitap
Ödeme Şekilleri
I. Akreditif
II. Vesaik Mukabili Ödeme
III. Mal Mukabili Ödeme
IV. Peşin Ödeme

Dördüncü Kitap
Milletlerarası Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. Genel olarak
II. Hakların Mahkeme Önünde İleri Sürülmesi
III. Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü

İkinci Bölüm
MİLLETLERARASI TAHKİM
I. TAHKİME İLİŞKİN BAZI ORTAK KONULAR

Üçüncü Bölüm
ICC TAHKİM KURALLARI
I. Genel Olarak
II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
III. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
IV. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
V. Usule İlişkin Program
VI. Yeni Talepler
VII. Hakem veya Hakemlerce Yargılamanın Yapılması
VIII. Yargılamanın Sona Ermesi
IX. Kararın Verilmesi, Kararın Düzeltilmesi ve Tavzih
X. Hakem Kararının Bağlayıcılığı
XI. Süre ve Ücret
XII. ICC Seri Tahkim Kuralları

Dördüncü Bölüm
4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
I. Genel Olarak
II. Tahkim Usulü

Beşinci Bölüm
İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI
I. Genel Olarak
II. Tahkim Talebi ve Tahkim Talebine Cevap
III. Hakemler ve Hakemlerin Seçimi
IV. Dosyanın Hakeme Tevdii ve Görev Belgesi
V. Hakemler Tarafından Yargılamanın Yapılması
VI. Yargılamanın Sona Ermesi
VII. Kararın Verilmesi Düzeltilmesi Yorumlanması ve Tamamlanması
VIII. Süre ve Ücret
IX. Seri Tahkim Kuralları

Altıncı Bölüm
UNCITRAL TAHKİM KURALLARI
I. Genel olarak
II. Tahkim Talebi ve Hakem Heyetinin Oluşumu
III. Tahkim Yargılaması
IV. Tahkim Yeri
V. Hakem Heyetinin Yetkisi

Yedinci Bölüm
YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ
I. Genel olarak
II. New York sözleşmesi Uyarınca

Sekinci Bölüm
UYUŞMAZLIKLARIN ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI (ADR) İLE ÇÖZÜMÜ
I. Genel olarak
II. Uzlaştırma

EKLER
GENEL KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ