İşe iade davası, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçinin, eski işine dönebilmek amacıyla bu feshin geçersizliğinin tespiti için açtığı davaya uygulamada verilen isimdir. Türk hukukunda oldukça yaygın olarak başvurulan bu dava, yalnızca iş hukukçularının değil aynı zamanda medeni usul ve icra-iflas hukukçularının da ilgi konusu olmuştur. Her şeyden önce, bu dava sonunda verilecek hükmün hukuki niteliği ve icrası şekli hukuk bakımından özel bir önem arz eder. Zira hükmün parasal alacaklara ilişkin kısmı şarta bağlıdır. Bunun dışında, dava öncesinde veya sırasında iş ilişkisinin bir ihtiyati tedbir kararıyla düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı, işçinin dava sırasında ölümü gibi davayı kısmen yahut tamamen konusuz bırakan olayların yargılamaya nasıl bir etkide bulunacağı gibi hususlar medeni usul hukukunun kapsamına girer. Ayrıca hukukumuzda yakın zamanda kabul edilen ve belirli iş uyuşmazlıkları bakımından dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını zorunlu kılan düzenleme de yargılama hukukunu ilgilendiren güncel ve önemli bir konudur. Çalışmada bütün bu hususlar karar ve kararın icrası ile bağlantılı olduğu ölçüde inceleme konusu yapılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
YARGISAL KARARLAR VE İŞ GÜVENCESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. YARGISAL KARAR
I. YARGISAL KARAR KAVRAMI
II. YARGISAL KARARLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ
III. YARGISAL KARAR İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
§ 2. HÜKMÜN HAZIRLANMASI, KAPSAMI VE AÇIKLANMASI
I. HÜKMÜN HAZIRLANMASI
II. HÜKMÜN KAPSAMI
III. HÜKMÜN AÇIKLANMASI
§ 3. İŞ GÜVENCESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. HUKUKİ DÜZENLEMELER
II. İŞ GÜVENCESİNİN TARİHÇESİ
III. İŞE İADE DAVASI KAVRAMI

İKİNCİ BÖLÜM
USULE İLİŞKİN NİHAİ KARARLAR
§ 4. MEDENİ USUL HUKUKUNDA USULE İLİŞKİN NİHAİ KARARLAR
I. GENEL OLARAK
II. YETKİSİZLİK VE GÖREVSİZLİK KARARLARI
III. HÜKÜM VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI
§ 5. İŞE İADE DAVASINDA USULE İLİŞKİN NİHAİ KARARLAR
I. USULE İLİŞKİN SAVUNMA SEBEPLERİ
II. USULE İLİŞKİN SEBEPLERİN İNCELENMESİ
III. ÖZELLİK ARZ EDEN USULE İLİŞKİN SEBEPLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÜKÜM VE HÜKMÜN İCRASI
§ 6. MEDENİ USUL HUKUKUNDA HÜKÜM
I. GENEL OLARAK
II. SAĞLADIĞI HUKUKİ KORUMAYA GÖRE HÜKÜM TÜRLERİ
III. ŞARTA BAĞLI HÜKÜM
§ 7. İŞE İADE DAVASINDA HÜKÜM
I. DAVANIN ESASTAN REDDİ
II. DAVANIN KABULÜ
§ 8. HÜKMÜN İCRASI
I. HÜKMÜN İCRASINA İLİŞKİN PROBLEMLER
II. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: KISMİ HÜKÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARA KARARLARI
§ 9. MEDENİ USUL HUKUKUNDA ARA KARARLARI
I. GENEL OLARAK
II. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
§ 10. İŞ İLİŞKİSİNİN İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DÜZENLENMESİ
I. DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER
II. İHTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI BAKIMINDAN İŞE İADE TALEBİ
III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VE KARARIN UYGULANMASI
SONUÇ

KAYNAKÇA