Hukuk Postası 2018 kitabımızı sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu yıl dokuzuncu kez sizlere ulaşan Hukuk Postası kitabımızı, 2010 yılından beri her ay Büromuzun internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makaleleri düzenli bir şekilde bir araya getirerek hazırlıyoruz. Hukuk Postası kitabımız bir geleneğin ürünüdür. Bu gelenek günümüz iş dünyasının gereksinimlerini karşılamak amacıyla ortaya çıkan pek çok yeni alanda ve konuda araştırma yapmak ve bu araştırmaları kısa makaleler olarak yayınlamaktır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

TİCARET HUKUKU

Anonim Şirketlerde Pay Rehni

Limited Şirketlerde Pay Rehni

Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı

Anonim Şirketlerde Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı

Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı

Ticari Satış Sözleşmelerinde Sözleşmesel Garantiler ve Sorumsuzluk Anlaşmaları

Taksitle Satış Sözleşmeleri

Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri

Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları

Teknik İflasta Yenilikler

Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile Kefalette Aranan Eş Rızasının Avalde Aranmayacağına Hükmedildi

REKABET HUKUKU

Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları

Güncel Gelişmeler Işığında Çevrimiçi Platformlarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Rekabet Kurumu'nun Elektrik Dağıtım Sektöründeki Kararlarına İlişkin Genel Değerlendirme

Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı

Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Rekabet Kurulu'nun Trafik Sigortası Kararı

Komisyon Kararı Ardından Gelen Rekabet Kurulu'nun Google Kararı

TAHKİM HUKUKU

7101 Sayılı Kanun ile Tahkim Yargılamasında Yapılan Değişiklikler

Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik

New York Sözleşmesi'nin 60 Yılı

ICSID Kuralları'nda Öngörülen Değişiklikler

Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları

Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı Emirlerine Uyulmamasının Sonuçları

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Göre Akdedilen Sözleşmelerde Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu ile Çözülmesi

Temsilciler Aracılığıyla Akdedilen Tahkim Anlaşmaları ve Özel Yetki Meselesi

Türkçe Kullanma Zorunluluğunun Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Etkisi

Tahkim Anlaşmasının Halefiyet İlkesi Uyarınca Sigortacıya Teşmili

Tahkim Masraflarının Paylaşımı

Hakem Kararlarının İptal Davasına Tabi Olması Hakkında Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı

Hakemin Reddi ve LCIA'in Hakemin Reddine İlişkin Kararları

Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler

Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu

MiFID II ve Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri

Zorunlu Pay Alım Teklifi

Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü

Bilgi Sistemleri Yönetimi

Avrupa Birliği'nde Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenleme Yaklaşımları

Türkiye'de Kitle Fonlaması

BORÇLAR HUKUKU

Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Eser Sözleşmelerini de Kapsar Mı?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler

Dövizle veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı

Elektrik Piyasasındaki Doğal Gaza Dayalı İkili Anlaşmaların Uyarlanması

MEDENİ USUL HUKUKU

Uzman Görüşü ve Bilirkişi Raporu'nun Çelişmesi Haline İlişkin Yargıtay'ın Görüşü

Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı

İsviçre Federal Mahkemesi'nin Forum Shopping Kararı

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Kanunu'na İlişkin Güncel Gelişmeler ve Konkordato

İcra ve İflas Hukuku, Konkordato ve Zorunlu Arabuluculuk ile İlgili Önemli Değişiklikler

Konkordato Komiserinin Nitelikleri ve Görevleri

Anayasa Mahkemesi'nin Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin İptal Kararı

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Çalışan Buluşları

Markaların Birlikte Var Olması Anlaşması

Markaların Karıştırılma Tehlikesi ve İltibas

Marka Hukukunda Kötüniyetli Tescil

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Uygulamaya Girdi

Veri Sorumluları Siciline Kayıt ile İlgili Genel Bilgiler ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne Getirilen İstisnalara İlişkin
Kararı

İŞ HUKUKU

İş Hukukunda Savunma Alınmasının Önemi

Yargıtay Kararları Işığında İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumlulukları

VERGİ HUKUKU

Taşınmazların Kısmi Bölünme Suretiyle Devri

MUHTELİF

Grup İçi Borçlanma

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda Yapılması Düşünülen Bazı Değişiklikler

Türkiye'de Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - I

Türkiye'de Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - II

Aldatılan Eş Diğer Eşle Beraber Olan Üçüncü Kişiden Tazminat İsteyebilir mi?

HUKUKİ GELİŞMELER

Önemli Milletlerarası Antlaşmalar

Önemli Bakanlar Kurulu Kararları

Önemli Cumhurbaşkanı Kararları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları

Kanunlardaki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

Yönetmeliklerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

Genel Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

Diğer Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

Rekabet Hukukunda Önemli Mevzuat ve Kararlar

Birleşme ve Devralmalarda Önemli Mevzuat ve Kararlar

Enerji Hukukunda Önemli Değişiklik ve Gelişmeler

Önemli İçtihatlar ve Diğer Kararlar

KAVRAM DİZİNİ