İcra ve iflas hukuku reformu çalışmalarının başladığı günümüzde uluslararası aciz hukukundaki gelişmeleri inceleyip değerlendirmek ve Türk hukuku bakımından varılabilecek sonuçları ortaya koymak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
ULUSLARARASI İFLAS HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI İFLASA İLİŞKİN GENEL İLKELER
1. İflas Hukukunun Tarihsel Gelişimi: Genel Olarak
2. Uluslararası İflas Hukukuna İlişkin İhtiyacın Doğuşu: Ammanati Bankası Davası
3. Uluslararası İflasa İlişkin Tek Taraflı ve İkili Taraflı İşbirliği Çabaları
4. Uluslararası İflasa İlişkin Bölgesel İşbirliği Çabaları
5. Uluslararası İflasın Yeknesaklaştırılması Konusunda Yapılan Uluslararası Çalışmalar
6. Uluslararası İflas Hukukuna Hakim Temel Sistemler
7. Sonuç

İkinci Bölüm
SINIRAŞAN ACİZ USULÜNE İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUNU
1. Giriş
2. Genel Hükümler
3. Uluslararası Acze İlişkin Olarak Model Kanun'un Kabul Ettiği Sistem
4. Yabancı Temsilcilerin ve Alacaklıların Erişim Hakları
5. Yabancı Aciz Usul ve Tedbirlerinin Tanınması
6. Yabancı Mahkeme ve Temsilcilerle İletişim, Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği
7. Eş Zamanlı Takiplerin Eşgüdümü
8. Model Kanun'u Kabul Eden Ülkeler
9. Sonuç

Üçüncü Bölüm
ACİZ USULLERİNE İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
1. Giriş
2. Kapsam ve Uygulama Alanı
3. Uluslararası İflasa İlişkin Tüzüğün Kabul Ettiği Sistem
4. Uluslararası Yetki
5. Acze İlişkin Bağlama Kuralları
6. Aciz Usullerinin Tanınması
7. Yan ve Mahalli Aciz Usulleri
8. Alacaklıların Durumu ve Onlara Bildirim Yapılması
9. Zaman İtibarı ile Uygulanma, Diğer Andlaşmalarla İlişki ve Tüzüğün Tadili
10. Finansal Kurumların İflası ve Uygulanacak Kurallar
11. Sonuç

Dördüncü Bölüm
TÜRK ULUSLARARASI ACİZ HUKUKU
1. Giriş
2. Uluslararası İflas
3. Konkordatonun Uluslararası Etkileri
4. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Uluslararası Etkileri
5. Sonuç
SONUÇ

EK I SINIRAŞAN ACZE İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUNU (2007)
EK II ACİZ HUKUKU HAKKINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
EK III SINIRAŞAN ACİZ İÇİN AVRUPA İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ İLKELERİ (Temmuz 2007)
KAYNAKÇA