Gözden geçirilip geliştirilmesi hedeflenen kitabın bu yedinci basısının ön sözünde yine, hukuka varlık kazandıranın, böylece bilimsel araştırmaya gerekli ve elverişli kılanın adalet değeri olduğu ısrarla belirtilmelidir. Hukuk insan düşüncesinin bir ürünüdür, insanların yine insanlar için tasarlayıp oluşturduğu bir toplum düzeni, onun varlık ve yaşam koşuludur. Bu düzen fiili değil, düşünsel (ideal) bir düzen olmakla hukuk varlığını, diğer bir deyimle geçerliliğini, nesnel bir değer olan adalete borçludur; bu, mantığın bir gereğidir. Bu nedenle, hukukun adaletle olan bu sıkı bağımlılığı bilinmeden onun içerdiği, yaşamdan gelen çok zengin kurum ve kavramları anlamak, bilimsel bir sistem içerisine yerleştirmek olanaksızdır. Hukukun adaletle bu bağıntısı içinde tüm genel özellikleri ile açıklayabilmek üzere kaleme alınmış olan kitabın başarısı, her zaman olduğu gibi, okuyucunun takdirine bırakılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
§ 1. HUKUKUN VE HUKUK BİLİMİNİN PROBLEM OLUŞU
I. HUKUK GÖRÜŞLERİNİN DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUK KAVRAMINDA METOD TARTIŞMALARI
II. HUKUK BİLİMİNDEN KUŞKU

BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK
A HUKUKUN NİTELİĞİ
§ 2. HUKUKUN İŞLEVLERİ
I. GENEL OLARAK
II. HUKUK VE DÜZEN
III. HUKUK VE TOPLUMSAL YAŞAMIN İHTİYAÇLARI
IV. HUKUK VE ADALET
§ 3. HUKUKUN BİÇİMSEL KARAKTERLERİ
I. GENEL OLARAK
II. HUKUK VE NORM
III. HUKUK VE BUYRUK
IV. HUKUK VE ZORLAMA
B HUKUK, AHLAK VE ÖRF AYIRIMI
§ 4. HUKUK VE AHLAK
I. HUKUK İLE AHLAK ARASINDAKİ AYRIMIN SAPTANMASI ZORUNLULUĞU
II. YÜZEYDE KALAN AYRILIKLAR VE BUNLARIN YETERSİZLİĞİ
III. GERÇEK AYIRIM VE BUNDAN ÇIKAN SONUÇLAR
IV. HUKUK İLE AHLAKIN ORTAKLAŞA YANI VE BUNDAN DOĞAN İLİŞKİLER
§ 5. HUKUK VE ÖRF
I. HUKUK İLE ÖRF ARASINDAKİ AYRIMIN BULUNMASI ZORUNLULUĞU
II. HUKUK İLE ÖRF ARASINDAKİ AYRIM
C HUKUKUN YÜRÜRLÜĞÜ VE KAYNAKLARI
§ 6. HUKUKUN YÜRÜRLÜĞÜ
I. HUKUK VE YÜRÜRLÜK
II. DEĞİŞİK YÜRÜRLÜK KAVRAMLARI
§ 7. HUKUKUN KAYNAKLARI
I. HUKUKTA KAYNAK KAVRAMI
II. HUKUKUN DÖRT TÜRLÜ KAYNAĞI

İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK BİLİMİ
A BİLİM OLARAK HUKUKUN NİTELİĞİ
§ 8.GENEL OLARAK BİLİM
I. BİLİMİN NİTELİĞİ
II. BİLİMLERİN SİSTEMİ
III. BİLİMİN DEĞERİ
§ 9.HUKUKA İLİŞKİN BİLİM
I. HUKUKUN DEĞİŞİK AÇILARDAN BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA KONU OLUŞU
II. HUKUKUN HER ÜÇ AÇIDAN BİLİNMESİ ZORUNLULUĞU
§ 10.DOGMATİK HUKUK BİLİMİ
I. DOGMATİK HUKUK BİLİMİNİN ÖDEVLERİ VE UYGULAMA
II. DOGMATİK HUKUK BİLİMİ VE MANTIK
III. DOGMATİK HUKUK BİLİMİ VE ETİK DEĞERLENDİRME
B HUKUKUN UYGULANMASI
§ 11.HUKUKUN SALT UYGULANMASI
I. HUKUKUN SALT UYGULANMASININ ÖNEMİ VE BİR DÜŞÜNCE İŞLEMİ OLUŞU
II. HUKUK NORMUNUN MANTIKİ YAPISI
III. HUKUK NORMU VE MANTIKTAKİ HÜKÜM
IV. SOMUT HUKUKİ SONUCUN ÇIKARILMASI
§ 12.HUKUKUN GELİŞTİRİLMESİ
I. YORUM
II. BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI
III. TAKDİR KARARI

KAYNAKÇA